Scientific journal
International Journal of Experimental Education
ISSN 2618–7159
ИФ РИНЦ = 0,425

Issue №2 in 2011

Medical sciences
Namazbayeva Z.I., Battakova J.E., Buymukhanov R.M., Amanbeckova A.U., Benz T.A., Jumabeckova S.J.
3-4
Tatkeyev T., Abitayev D., Seksenova L., Muhametganova Z., Atshabarova S., Nazar D., Rachmetulaev B.
5-8
9-9
Bukatin M.V., Krivitskaya A.N., Ovchinnikova O.U., Chernikov M.V., Timoshenko A.N.
9-10
10-12
Economic sciences
13-16
Pedagogical sciences
17-18
19-23
23-24
24-25
26-28
28-30
31-32
Psychological sciences
33-34
35-35
Technical sciences
Onayev S., Balayeva E., Kurmangalieva D., Shadetova A.
36-37
38-38
Sociology
39-40
Culturology
41-41
Historical sciences
Kopytov A.I.
42-42