Научный журнал
Международный журнал экспериментального образования
ISSN 2618–7159
ИФ РИНЦ = 0,425

Выпуск журнала №2 за 2014 год

Pedagogical sciences
5-7
8-10
11-12
13-15
15-18
18-20
20-22
Maukayeva S.B., Pivina L.M., Kuanysheva A.G., Kudaibergenova N.K., Tussupova K.N, Smail E.M.
22-22
Pivina L.M, Maukayeva S.B., Zhumadilova Z.K., Urazalina Z.M., Batenova G.B., Kurumbaev R.R., Kaskabaeva A.S.
22-23
23-26
26-28
28-29
29-30
30-33
34-34
Biological sciences
35-37
38-40
40-42
Ecological and health
Aksyonov N.V., Kozhevnikov A.K., Rubinskaya A.K., Sedrisev D.N.
43-47
Medical sciences
Barysheva E.S., Davydova N.O., Cheremushnikova I.I., Grivko N.V.
48-50
Chebykin A.V., Supilnikov A.A., Pavlova O.N.
51-56
Rusetskaya N.J., Belskaya N.A., Sarattsev A.V., Borodulin V.B.
57-59
60-62
62-63
64-65
66-66
Sheveleva N., Abdrakhmanova A., Dzhumayeva l., Minbayeva L., Uteubayeva R.
66-68
Pharmaceutical sciences
Ayupova R.B., Sakipova Z.B., Shvaydlenka E., Neyezhlebova M., Ulrikh R., Dilbarkhanov R.D., Datkhaev U.M., Zhemlichka M.
69-71
Technical sciences
Kozhevnikov A.K., Aksenov N.V., Rubinskaya A.V., Sedrisev D.N.
72-74
75-78
79-83
Shaikhanova A.K., Zhangisina G.D., Zholymbet B., Katasheva Z.C., Bolathan L.
83-86
87-87
Culturology
88-89
Economic sciences
90-93
Asaul A.N., Lyulin P.B.
94-97
97-98
Molochnikov N.R., Kriuchenko N.N.
98-99
99-103
103-105
Historical sciences
106-108
Philological sciences
Isaeva Z.I., Karsıbekova Ş.P., Yergubekova Z.S.
109-110
Physical and Mathematical sciences
Afanasyeva N.V., Burkova N.A., Zhaksybekova K.A.
111-114
Afanasyeva N.V., Burkova N.А., Zhaksybekova К.А.
114-117
117-120
Zhussupov М.А., Kabatayeva R.S.
120-122
Sociology
123-124
124-126