Scientific journal
International Journal of Experimental Education
ISSN 2618–7159
ИФ РИНЦ = 0,425

Issue №4 (part 2) in 2014

Pedagogical sciences
Koyshigulova L.E., Saltanova G.A., Dyusekenova A.B., Zhandauova E.D., Jubaikulova D.J., Karabayeva N.B.
5-6
7-9
Ganziy T.V., Mironchenko S.I., Lutsenko O.V.
9-9
9-10
10-11
Utaliyeva R.S., Alimagambetova A.Z., Mugaurina R.U.
11-13
Vakhtina E.A., Artyukhina A.I., Velikanova O.F., Skladanovskaya N.N.
13-13
Yessenamanova M., Yessenamanova Zh., Abuova A., Karakenova S.
14-16
Medical sciences
Omarova A.O., Kuzgibekova A.B., Sultanov A.K.
17-20
21-21
21-22
22-22
Manambayeva Z.A., Apsalikov B.A., Baurzhan A., Nurmadieva G., Manambayeva A.B.
22-23
Manambayeva Z.A., Pak L.A., Rymbaeva A.S., Manambayeva A.B.
23-23
Manambayeva Z.A., Sandybayev M.N., Zhabagin K.T., Zhumykbaeva N.K., Ospanov E.A.
23-24
Opravin A.S., Ulyanovskaya S.A., Panafidina A.V., Bondarenko S.A., Drozd A.U., Zaporova O.M., Strusovskaya A.G., Chebykina E.N.
24-25
Pivina L.M., Maukaeva S.B., Zhumadilova Z.K., Urazalina Zh.M., Batenova G.B., Kurumbaev R.R., Kaskabaeva A.Sh.
25-25
Reva I.V., Reva I.V., Yamamoto T., Tolmachev V.E., Reva G.V.
25-27
27-29
30-31
Biological sciences
Parfenova L.N., Selyanina S.B., Selyanina S.B., Trufanova M.V., Bogolitsyn K.G., Bogolitsyn K.G., Maltseva E.V., Sokolova T.V., Kashina E.M.
32-37
Historical sciences
Tleuberdiev B., Shvaikovskiy A., Ibragimova U.
38-41
42-43
Philological sciences
Iskhan B.J., Dautova S.B., Ospanova B.R.
44-47
Technical sciences
48-50
51-54
55-57
58-59
59-60
60-62
Kononova O.V., Anisimov S.N., Сherepov V.D.
63-64
Chemical sciences
Doronkin V.N., Berezhnaya A.G., Sazhneva T.V., Fevraleva V.A.
65-65
Ecological and conservancy
66-66
Timofeyeva S.S., Belykh L.I., Ryabchikova I.A.
66-67
Economic sciences
Adiyetova E., Mukasheva A., Tazhidenova A.
68-68
69-69
70-74
75-75
76-76
76-78
78-79
Nurmasheva A.S., Karamuldina A.A., Tlepova G.B.
79-80
Sabirova R.K., Nurmasheva A.S., Bisembieva Zh.K.
81-82
Sissengaliyeva S.B., Mussayeva A.A., Utepkaliyeva K.M.
82-84
84-88
88-89
Geological and Mineralogical sciences
90-91
Legal sciences
92-94